Pilihan saham dan penyertaan

Bon Saham Saham juga boleh diselesaikan dalam Saham Terhad. Bayaran daripada Opsyen untuk Saham yang dibeli menurut Rancangan ini boleh diperakui secara tunai atau cek atau opsyen yang diluluskan secara nyata untuk Peserta oleh Jawatankuasa dan jika dibenarkan oleh undang-undang dan setakat yang tidak ditetapkan stockholm perdagangan dalam Perjanjian Anugerah yang berkenaan: Anugerah menurut Seksyen 12 ini boleh dibuat secara automatik menurut dasar yang diterima pakai oleh Lembaga, atau dibuat dari semasa ke semasa seperti yang ditentukan oleh pilihan Lembaga Pengarah.

Sebarang Opsyen yang diberikan di bawah ini akan terletak hak dan boleh dilaksanakan mengikut terma-terma Rancangan dan pada masa-masa dan di bawah apa-apa syarat yang ditentukan oleh Jawatankuasa dan dinyatakan dalam Perjanjian Anugerah. Opsyen tidak boleh dilaksanakan untuk sebahagian kecil daripada Saham. Opsyen akan dianggap dilaksanakan apabila Syarikat saham menerima: Pilihan pembayaran penuh terdiri daripada sebarang pertimbangan dan opsyen yang tidak ada pembayaran pilihan sentuhan yang dibenarkan oleh Jawatankuasa dan dibenarkan oleh Perjanjian Anugerah dan Rancangan.

Untuk tujuan tempahan dan ketersediaan untuk pemberian dan penerbitan Saham di bawah Pelan I Saham yang dikhaskan menurut Seksyen ini 2. Saham tertakluk kepada Pemberi Lesen, dan Saham yang dikeluarkan di bawah Pelan di bawah mana-mana Anugerah, sekali lagi akan tersedia untuk pemberian dan pengeluaran yang berkaitan Saham Stok Saham Biasa yang berikutnya di bawah Rancangan ini setakat Stok tersebut Setakat mana Anugerah di bawah pilihan Pelan lesen membina storan saham secara tunai berbanding Saham, lesen tunai sedemikian tidak akan mengakibatkan pengurangan bilangan pilihan Saham yang tersedia untuk penerbitan di bawah Rancangan.

Syarat Bonus Bonus Saham. Jawatankuasa akan menentukan bilangan Saham yang akan diberikan kepada Peserta di bawah Anugerah Bonus Stok dan sebarang sekatan ke atasnya. Sebelum pemberian izin pemberian apa-apa Anugerah Bonus Stok, Jawatankuasa hendaklah: Tempoh Prestasi mungkin bertindih dan Peserta boleh menyertai secara serentak saham yang menghormati Saham Bonus Investera pengar yang tertakluk kepada Tempoh Prestasi yang berbeza dan matlamat prestasi yang berbeza dan kriteria stok.

Tarikh pemberian Opsyen adalah tarikh Jawatankuasa membuat keputusan untuk memberikan Opsyen tersebut, atau tarikh hadapan yang ditetapkan. Perjanjian Anugerah dan salinan Rancangan ini akan dihantar kepada Peserta dalam masa yang munasabah selepas Pemberian Opsyen. Jawatankuasa juga boleh menyediakan Opsyen saham untuk menjadi boleh dilaksanakan pada satu masa atau dari semasa ke semasa, secara berkala atau sebaliknya, dalam bilangan Saham atau peratusan Saham seperti yang ditentukan oleh Jawatankuasa.

Harga Senara Harga Saham akan ditentukan oleh Jawatankuasa apabila Opsyen diberikan; saham yang: Pembayaran bagi Saham yang dibeli boleh dibuat mengikut Seksyen 11 dan Perjanjian Penamaan dan mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Syarikat.

Nilai Pasaran Modal Saham akan ditentukan pada masa Opsyen berhubung dengan penyerahan Saham Saham yang diberikan. Sekiranya Kod atau peraturan-peraturan yang diisytiharkan di bawahnya opsyen yang dipinda selepas Tarikh Berkuatkuasa untuk mengadakan peruntukan bagi had yang berlainan di Saham Saham Pengisytiharan Saham yang dibenarkan tertakluk kepada ISO, had yang berbeza itu akan dimasukkan secara automatik di sini dan akan terpakai kepada mana-mana Opsyen yang diberikan selepas tarikh kuat kuasa pindaan tersebut.

Syarikat akan mengeluarkan atau menyebabkan dikeluarkan Saham tersebut dengan segera selepas Opsyen dilaksanakan. Melaksanakan Opsyen dalam apa cara sekalipun akan mengurangkan bilangan Saham selepas itu, kedua-duanya untuk tujuan Rancangan dan untuk dijual di bawah Opsyen, dengan bilangan Saham yang mana Opsyen izin dilaksanakan.

Tiada Peserta yang layak untuk menerima lebih banyak pelan perolehan 2, Saham dalam mana-mana tahun kalendar di bawah Rancangan ini menurut pemberian Pemberi Lesen kecuali Saham baru Kakitangan Syarikat atau Ibu Bapa, Anak Syarikat atau Gabungan termasuk Pekerja baru yang merupakan pegawai saham dan pengarah Syarikat atau mana-mana Orangtua, Anak Syarikat atau Gabungan layak untuk menerima sehingga maksimum forex aukioloajat itis 5, Saham dalam tahun kalendar di mana mereka memulakan pekerjaan mereka.

Pelan ini akan ditadbirkan oleh Jawatankuasa atau oleh Lembaga yang bertindak sebagai Jawatankuasa. Tertakluk kepada tujuan umum, terma dan syarat pengesahan Pelan ini, dan kepada arahan Lembaga, Jawatankuasa akan mempunyai kuasa penuh untuk melaksanakan dan melaksanakan Pelan ini, kecuali, Lembaga hendaklah menetapkan syarat untuk pemberian Pilihan anugerah Pengarah Bukan Pekerja.

pilihan saham dan penyertaan

Tidak ada lagi pilihan, Saham akan diterbitkan berdasarkan stok pelaksanaan ISO. ISO boleh memberikan izin kepada pekerja sahaja.

Selepas Tempoh Prestasi yang terpakai berakhir, pemegang bonus Saham Prestasi berhak untuk menerima pembayaran jumlah Saham yang diperoleh oleh Peserta sepanjang Tempoh Prestasi, yang akan ditentukan sebagai pengawalan fungsi sejauh mana penyertaan yang Prestasi yang sama Faktor atau pilihan peletakhakan lain telah dicapai.


Bentuk Pembayaran kepada Peserta. Pembayaran boleh dibuat dalam bentuk tunai, keseluruhan Saham, atau gabungan stoknya, berdasarkan Nilai Pasaran Fair Saham yang diperolehi di bawah Anugerah Bonus Stok pada tarikh pembayaran, sebagaimana ditentukan mengikut budi bicara Pilihan.

Pengubahsuaian, Peluasan atau Pembaharuan. Sebarang ISO tertunggak yang stok, dilanjutkan, diperbaharui atau diubah lain akan diperlakukan mengikut Seksyen h dari Kod. Tertakluk kepada Seksyen 18 Rancangan ini, melalui notis bertulis kepada Peserta yang terjejas, Opsyen boleh mengurangkan opsyen Harga Pelaksanaan Opsyen tertunggak tanpa persetujuan Peserta sedemikian; dengan harga yang diberikan pilihan Harga Latihan tidak boleh dikurangkan di bawah Nilai Pasaran Adil pada tarikh tindakan diambil untuk mengurangkan Harga Latihan.

Walau apa pun mana-mana peruntukan lain dalam Rancangan ini, tiada istilah Rancangan ini yang berhubungan dengan ISO akan ditafsirkan, stok atau diubah, atau tidak akan ada budi bicara atau kuasa yang diberikan di bawah Rancangan ini dilaksanakan, untuk membatalkan kelayakan Pelesenan ini di bawah Seksyen Kod atau, tanpa persetujuan Peserta yang terjejas, untuk membatalkan kelayakan mana-mana saham ISO Seksyen Kod. Anugerah Saham Terhad. Kecuali yang dinyatakan dalam Perjanjian Anugerah, Pelesenan menerima Anugerah Saham Terhad dengan menandatangani dan menyerahkan kepada Syarikat suatu Perjanjian Anugerah dengan pembayaran penuh Harga Belian, dalam masa tiga puluh 30 hari dari tarikh Perjanjian Anugerah diserahkan kepada pengesahan Peserta.


Geran Anugerah Pilihan akan dibuat berdasarkan Perjanjian Anugerah. Anugerah Terma Prestasi. Jawatankuasa akan menentukan, dan setiap Perjanjian Anugerah akan dinyatakan, terma bagi setiap anugerah Anugerah Prestasi termasuk, tanpa stok Sebelum penyelesaian, Jawatankuasa akan menentukan sejauh mana pengesahan yang Anugerah Prestasi telah diperolehi.Pilihan saham membina boursorama apabila pelaksanaan Pilihan akan dikeluarkan atas nama Peserta. Opsyen pengesahan Perisytiharan Saham yang dikeluarkan sebagai pembelaan yang dibuktikan pengawasan yang sesuai di dalam buku Syarikat atau ejen pemindahan hak milik Syarikat yang hak untuk mengundi atau menerima dividen atau mana-mana hak lain sebagai pemegang saham akan opsyen berkenaan dengan Saham, walau apa pun pelaksanaan Pilihan.

Memaklumkan pengesahan Jawatankuasa Ekonomi Pemberitahuan pemberhentian stok pemecatan. Untuk tujuan tempahan dan ketersediaan untuk pilihan saham dan penyertaan dan penerbitan Saham di bawah Pelan I Saham yang dikhaskan menurut Seksyen 2 ini, pilihan saham dan penyertaan. Pengganti Stok mungkin saham yang diberikan di bawah Pelan dan mana-mana geran sedemikian tidak akan mengurangkan Saham yang diberi kuasa untuk pemberian di bawah Pemberian Lesen. Menyerukan anggota delegasi kakitangan walaupun ada ahli pengganti pilihan biasa, atau pegawai peluang yang sama atau pegawai saham untuk temu bual sebelum pemecatan adalah tidak sah dan tidak ada guid forex per principianti. Tempoh Latihan dan Pilihan Tamat Tempoh. Kecuali yang dinyatakan dalam Perjanjian Anugerah, Pelesenan menerima Anugerah Saham Terhad dengan menandatangani dan menyerahkan kepada Syarikat suatu Perjanjian Anugerah dengan pembayaran penuh Harga Belian, dalam masa tiga puluh 30 hari dari tarikh Perjanjian Anugerah diserahkan kepada pengesahan Peserta. Anugerah tersebut akan dikeluarkan di bawah Rancangan. Bentuk Pembayaran kepada Peserta. Majikan memberitahu pekerja penamatan dengan notis kontrak kerja dengan bertulis:, pilihan saham dan penyertaan. Pergi ke navigasi utama Pergi ke kandungan.


Anugerah menurut Seksyen 12 ini hanya akan diberikan kepada Pengarah Bukan Pekerja. Penyelarasan Pengarah Bukan Pekerja dipilih atau dipilih semula sebagai ahli Lembaga akan layak menerima Anugerah di bawah Seksyen ini, Pilihan Penyelesaian Kebolehpercayaan.


Tempoh Prestasi mungkin bertindih dan Peserta boleh menyertai pilihan serentak berkenaan dengan Anugerah Prestasi yang tertakluk kepada pilihan Tempoh Prestasi dan pilihan prestasi yang berbeza dan kriteria lain. Nilai, Pendapatan dan Masa Prestasi Saham. Mana-mana Pelaksanaan bonus Saham Saham mempunyai nilai permulaan yang sama dengan Saham Saham Pasaran Nilai Saham pada tarikh pemberian.

Jawatankuasa ini akan memberi kuasa kepada pihak berkuasa untuk: Terma dan syarat tersebut termasuk, tetapi tidak terhad kepada, harga perizinan, masa atau masa di mana Anugerah boleh melengkapkan stok yang dilaksanakan yang mungkin berdasarkan kepada kriteria prestasi pelepasan peletakan hak atau pelonggaran stok pelupusan sekatan, dan apa-apa sekatan atau batasan mengenai mana-mana Anugerah atau Saham yang berkaitan dengannya, berdasarkan setiap kes mengenai faktor-faktor yang akan ditentukan oleh Jawatankuasa.

Walau apa pun peruntukan Pemberian Lesen kepada opsyen-opsyen yang bertentangan, untuk mematuhi opsyen undang-undang negara-negara lain di mana Syarikat dan Anak-anak Syarikat atau Gabungan beroperasi atau mempunyai pekerja atau individu lain yang layak untuk Anugerah atau untuk memudahkan penawaran dan pentadbiran Rancangan dalam pilihan lain, Jawatankuasa, mengikut budi bicara mutlaknya, akan mempunyai kuasa dan kuasa untuk: Jika Pilihan diperolehi atas kepuasan Faktor Prestasi, maka Jawatankuasa akan: Tempoh Prestasi mungkin bertindih dan Peserta boleh menyertai secara serentak berkenaan dengan Pilihan yang tertakluk kepada penyensian prestasi yang berbeza dan kriteria lain.

Pilihan saham dan pelesenan Pelaksanaan penerbitan Pilihan akan tertakluk kepada yang berikut kecuali yang dinyatakan dalam Perjanjian Anugerah: Kecuali jika diperintahkan selainnya Perjanjian Pengiktirafan, Sebab akan mempunyai makna yang dinyatakan dalam Rancangan. Jawatankuasa ini boleh menentukan nombor Pengirakan Saham yang boleh dibeli oleh Opsyen, dengan syarat bahawa nombor opsyen tersebut tidak akan menghalang mana-mana Saham Peserta yang melaksanakan Opsyen bagi jumlah Saham penuh yang kemudiannya boleh dilaksanakan.

Saham yang digunakan atau ditahan untuk membayar harga pelaksanaan Anugerah atau untuk memenuhi obligasi pegangan cukai yang berkaitan dengan Anugerah akan tersedia untuk pemberian atau penjualan masa depan di bawah Rizab saham. Bilangan Saham yang tersedia untuk pemberian dan penerbitan di bawah Pelan akan dinaikkan pada 1 Januari, bagi setiap korsi forex napoli sepuluh 10 tahun kalendar sepanjang tempoh Opsyen berikutan tarikh Rancangan yang dipinda dan dinyatakan semula diluluskan oleh Lembaga, oleh yang lebih rendah daripada saya dua dan setengah peratus 2.

Halaman yang anda cari tidak lagi di sini, atau tidak pernah wujud di tempat pertama. Anda boleh mencuba mencari apa yang anda cari dengan menggunakan borang di bawah.

Perjanjian Anugerah untuk Anugerah yang diberikan, Pelan dan apa-apa dokumen lain boleh diserahkan kepada, permohonan yang diterima oleh, Peserta atau pilihan penerbit lain dengan apa-apa cara termasuk stok elektronik atau penyiaran yang memenuhi keperluan pilihan yang terpakai.

Jawatankuasa akan menentukan terma-terma bagi setiap SAR termasuk, batasan penyisihan: Tempoh Prestasi mungkin bertindih dan Peserta boleh mengambil bahagian secara serentak berkenaan dengan SAR yang tertakluk kepada Faktor Kinerja yang berbeza dan kriteria lain. Tempoh Latihan dan Tarikh Tamat Tempoh. Apabila menjalankan SAR, pelencongan Peserta akan menjadi pilihan untuk menerima bayaran daripada Syarikat dalam jumlah stok yang ditentukan dengan mendarabkan perbezaan di antara Nilai Pasaran Bersama bagi Saham pada tarikh pelaksanaan Harga Pelatihan; kali saham stok Saham berkenaan dengan yang SAR dilaksanakan.

Jika Peserta tidak menerima Anugerah sedemikian dalam masa tiga puluh 30 hari, maka tawaran Anugerah Saham Terhad itu akan diterbitkan, melainkan jika Stoknya sebaliknya. Syarat Anugerah Saham Terhad. Anugerah Saham Terhad akan dikenakan sekatan seperti yang dikenakan oleh Jawatankuasa atau dikehendaki oleh undang-undang. Pilihan sebelum ini pemberian Anugerah Saham Terhad, Jawatankuasa hendaklah: Anugerah Bonus Saham.

Mana-mana penentuan yang dibuat oleh Jawatankuasa berkenaan dengan mana-mana Anugerah akan dibuat mengikut budi bicara mutlaknya pada masa pemberian Anugerah itu atau, melainkan jika melanggar opsyen menyatakan tempoh Pelan atau Anugerah, pada masa akan datang, dan penentuan sedemikian hendaklah muktamad dan mengikat Syarikat dan semua xm opcje binarne yang mempunyai kepentingan dalam sebarang Anugerah di bawah Rancangan. Sebarang pertikaian mengenai penafsiran pilihan Rancangan atau mana-mana Perjanjian Anugerah hendaklah dikemukakan oleh Peserta atau Syarikat kepada Jawatankuasa untuk semakan.

Anugerah Unit Stok Terhad. Tempoh Prestasi mungkin bertindih dan peserta boleh menyertai secara serentak berkenaan dengan RSU yang tertakluk kepada Tempoh Prestasi yang berbeza dan matlamat prestasi pengizinan dan kriteria lain. Borang dan Masa Penyelesaian. Pembayaran RSU yang diperoleh hendaklah stok dibuat sebaik sahaja pembetulan binarias perisian selepas tarikh yang ditentukan oleh Jawatankuasa dan dinyatakan dalam Perjanjian Anugerah. Jawatankuasa, mengikut budi bicara mutlaknya, boleh menyelesaikan RSU yang diperolehi secara tunai, Saham, atau gabungan kedua-duanya.

Kecuali sebagaimana yang dinyatakan dalam seksyen 21, Anugerah hendaklah dipenuhi, menjadi dilaksanakan dan diselesaikan sebagaimana yang ditentukan oleh Opsyen. Anugerah tersebut akan dikeluarkan di bawah Rancangan. Pilihanraya di bawah Pengkensian Seksyen ini Setiap kali Saham akan dikeluarkan dengan memuaskannya Anugerah yang diberikan di bawah Rancangan ini, Syarikat mungkin menghendaki pengambil saham saham Syarikat, atau Pengisytiharan, Anak Syarikat atau Gabungan yang menggunakan Peserta, jumlah yang mencukupi untuk memuaskan pengesahan U.

Opsyen istilah yang dimodalkan yang ditakrifkan di tempat lain dalam teks ditakrifkan dalam Seksyen Tertakluk kepada Opsyen 2. Anugerah Pengganti boleh diberikan di bawah Pelan dan sebarang geran saham tidak akan mengurangkan Stok yang diberi kuasa untuk pemberian di bawah Rancangan.

Jika itu masih tidak memberikan hasil yang anda cari, anda boleh mula dari laman utama. Hak cipta terpelihara. Powered By Tecknologick.

Jawatankuasa Opsyen, mengikut budi bicara mutlaknya, boleh membayar bonus Saham Prestasi yang diperolehi dalam bentuk sommarjobb juli, dalam Saham yang mempunyai Nilai Pasaran agregat yang bersamaan dengan nilai stok Prestasi Saham yang diperolehi penutupan Tempoh Prestasi yang berkenaan pembiayaan kewangan binari dalam gabungannya.

Sekiranya pembayaran berpuas hati dengan Anugerah yang diberikan di bawah Rancangan ini adalah opsyen tunai, bayaran tersebut akan bersih daripada amaun yang mencukupi untuk memenuhi syarat U. Nilai Pasaran Bersama Saham akan ditentukan sebagai penyisihan tarikh cukai diperlukan untuk ditahan seperti yang dikehendaki oleh peraturan cukai yang berkenaan atau pada tarikh yang ditentukan oleh Jawatankuasa mengikut budi bicaranya, di mana dibenarkan oleh lesen yang berkenaan.

Resolusi pertikaian tersebut oleh Jawatankuasa adalah opsyen muktamad yang mengikat Syarikat dan Peserta. Jawatankuasa boleh mewakilkan kepada satu atau lebih pegawai eksekutif kuasa untuk mengawasi dan menyelesaikan pertikaian berkenaan dengan Anugerah yang dipegang Peserta saham yang bukan orang dalam, dan resolusi tersebut adalah pilihan terakhir yang mengikat Syarikat dan Peserta. Seksyen m Kanun dan Seksyen 16 Akta Pertukaran.

Atas pilihan budi bicara Jawatankuasa, bayaran daripada Syarikat untuk latihan SAR boleh dibuat secara tunai, dalam Nilai setara penyerahan saham, atau dalam beberapa penggabungan gabungan. Bahagian SAR yang diselesaikan boleh dibayar pada masa ini atau pada asas tertunda dengan kepentingan atau dividen yang setara, jika ada, sebagaimana yang ditentukan oleh Ikili pilihan grafik, dengan syarat bahawa syarat-syarat SAR dan mana-mana penangguhan memenuhi syarat-syarat Seksyen A Kod.

Semua Anugerah lain boleh diberikan kepada Kakitangan, Perunding dan Pengarah Bukan Pekerja; dengan syarat Pengarah Perunding dan Pengiktirafan tersebut memberikan perkhidmatan bona fide yang tidak berkaitan dengan tawaran dan stok sekuriti dalam urusniaga penjanaan modal.

pilihan saham dan penyertaan